Добавить статью
6:19 3 Ноября 2016
Тайлак баатырдын тарыхый бейнесине айрым сүртүмдөр

Инсантаануу багытында изилдөөлөр кыргыз тарыхнаамасындагы эң жемиштүү багыттардын бири экендиги баарына маалым болуп калды. Советтик мезгилде инсандардын өмүрү жана ишмердиги, анын тарыхый орду боюнча изилдөөлөр үзүл-кезил гана болучу. Анткени, тарыхый инсандардын басымдуу көпчүлүгү хандардын, бектери менен бийлердин, эң куру дегенде кайсыл бир уруунун башчысынын тукуму болуп чыга келгендиктен, “эзилген гана таптын тарыхын” даңазалоону идеологиялык көрсөткүч катары караган пролетардык тарыхнаама буга жол берген эмес.